W 88 ช่องทางการฝากเงินออนไลน์ G PAY

วิธีฝากเงิน W88 ออนไลน์ Quick Pay
กรกฎาคม 13, 2018
วิธีฝากเงินออนไลน์ X Pay W 88
สิงหาคม 6, 2018

W 88 ช่องทางการฝากเงินออนไลน์ G PAY

>

สำหรับช่องทางใหม่ในการฝากเงินกับ W 88 โดยไม่ต้องขอรับเลขที่บัญชีและยอดเงินจะปรับเข้าที่ประเป๋าหลักของสมาชิกทันที เพียงสมาชิกมีบัญชีอินเตอร์เนตแบงค์กิ้งก็สามารถทำรายการฝากได้ตามขั้นตอนดังนี้

ช่องทางการฝากเงินออนไลน์ G PAY W 88

w 88

สำหรับช่องทางใหม่ในการฝากเงินกับ W 88 โดยไม่ต้องขอรับเลขที่บัญชีและยอดเงินจะปรับเข้าที่ประเป๋าหลักของสมาชิกทันที

เพียงสมาชิกมีบัญชีอินเตอร์เนตแบงค์กิ้งก็สามารถทำรายการฝากได้ตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: ชื่อบัญชีอินเตอรืเนตแบงค์กิงค์กับชื่อยูสเซอร์จะต้องเป็นคนเดียวกัน

การทำรายการผ่านทางมือถือ

w 88

w 88 2

w88 3

w 88 4

การทำรายการผ่านทางเว็บไซต์

w 88

w 88 g pay 2

w 88 g pay 3